instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Regulamin zwiedzania

Regulamin udostępniania do zwiedzania PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Ogród Botaniczny w Powsinie jest pomocniczą jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk. Spełnia funkcje: naukowo-badawcze, popularyzacyjno-edukacyjne i kulturalne. Jest chroniony prawem (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 r. z późn. zm.).

I. Zasady udostępnienia

 1. Wstęp do Ogrodu jest płatny.
 2. Ogród dostępny jest:
  1. w dni powszednie w miesiącach:
 • kwiecień – październik w godz. 10.00-18.00
 1. w soboty i niedziele w miesiącach:
 • kwiecień w godz. 10.00-18.00
 • maj – czerwiec w godz. 10.00-19.00
 • lipiec – październik w godz. 10.00-18.00

3. Od listopada do marca Ogród udostępniany jest w dni robocze tylko grupom zorganizowanym i szkolnym w celach edukacyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w Ogrodzie tylko pod opieką dorosłych.


Szczegółowe terminy otwarcia Ogrodu do zwiedzania w sezonie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym określane są corocznie Zarządzeniem Dyrektora Ogrodu i podawane do wiadomości na kasach Ogrodu i na stronie WWW Ogrodu.


II. Postanowienia porządkowe

A. Na terenie Ogrodu Botanicznego zabrania się:

 1. Wjeżdżania, wprowadzania i poruszania się wszelkimi pojazdami, w tym rowerami, za wyjątkiem wózków inwalidzkich.
 2. Przebywania w miejscach, w których jest lub był wykonywany zabieg ochrony roślin, oznaczonych żółtymi lub czerwonymi tablicami ostrzegającymi, oraz wchodzenia w miejsca szczególnie niebezpieczne wygrodzone taśmami zabezpieczającymi i oznaczone tablicami informującymi o zakazie wchodzenia.
 3. Wprowadzania psów i innych zwierząt domowych z wyjątkiem psów przewodników.
 4. Przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających.
 5. Palenia papierosów w pomieszczeniach zamkniętych
 6. Wykopywania, niszczenia, łamania i zrywania roślin.
 7. Dewastacji budynków i elementów architektury ogrodu.
 8. Niszczenia i przemieszczania wszelkich urządzeń trwałych i przenośnych (ławki, etykiety, głazy itp.).
 9. Zaśmiecania terenu.
 10. Zanieczyszczania zbiorników wodnych, kąpieli i łowienia ryb.
 11. Płoszenia, chwytania ptactwa i zwierzyny.
 12. Wszelkiego zakłócania ciszy, w tym używania radioodbiorników.
 13. Uprawiania sportów mogących przyczynić się do dewastacji ogrodu lub zakłócania spokoju zwiedzającym, w tym jazdy na rolkach i łyżworolkach.
 14. Rozpalania ognisk i stwarzania zagrożenia pożarowego.
 15. Urządzania pikników i grillowania.
 16. Przebywania podczas burz, wichrów i silnych wiatrów w obrębie starodrzewia (zagrożenie łamania się konarów drzew).


B. Ponadto bez zgody Dyrekcji Ogrodu zabrania się:

1. Zbierania i zrywania owoców oraz nasion.
2. Urządzania imprez, organizowania zgromadzeń publicznych i zbiórek pieniędzy.
3. Prowadzenia działalności handlowej oraz umieszczania reklam na terenie Ogrodu i wzdłuż ogrodzenia.
4. Wykonywania i wykorzystywania fotografii i filmów do celów reklamowych i komercyjnych.
5. Przebywania w Ogrodzie po jego zamknięciu.


III. Postanowienia końcowe

 1. W Ogrodzie należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu w okolicach zbiorników wodnych, podczas chodzenia po górach oraz podczas zwiedzania szklarni.
 2. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów Ogrodu ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
 4. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do Kierownictwa Ogrodu Botanicznego, innych pracowników Ogrodu oraz ochrony i Straży Miejskiej.
 5. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawach:

- Kodeks wykroczeń,
- O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- O ochronie i kształtowaniu środowiska,
- O ochronie przyrody.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.