instagram
fb
en

Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego " Sakura w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie"

Regulamin do pobrania TUTAJ

 

 •  

Organizatorem Konkursu jest PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).

 •  

Celem konkursu jest ukazanie na fotografiach piękna kwitnących wiśni w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie w różnych etapach kwitnienia.

 • Czas trwaniaKonkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 10 kwietnia 2018 r. do dnia 3 maja 2018 r. i w tym okresie można przesyłać zgłoszenia.

Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora nastąpi dnia 4 maja 2018 r. a wręczenie nagród podczas finisażu Miesiąca Japońskiego w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie 5 maja o godz. 12.00.

 •  

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodziców (kategoria „poniżej 18 lat”) i osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (kategoria „dorośli”), za wyjątkiem pracowników Organizatorów oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).

Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie zdjęć wraz z danymi osobowymi i danymi kontaktowymi (nr telefonu, e-mail).

 •  

Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do celu Konkursu i zostały zrobione na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie oraz spełniają cel, o którym mowa w pkt II.

Zdjęcia konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 5 MB, lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu winny zawierać nazwisko autora i numer zdjęcia. Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

W Konkursie mogą brać jedynie prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udział w żadnym konkursie.

Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

Zdjęcia zgłoszone do Konkursu mają być przesłane jedynie drogą elektroniczną na adres: ob.konkurs@obpan.pl.

Potwierdzeniem wzięcia udziału w konkursie jest odpowiedź e-mailowa od Organizatora potwierdzająca uczestnictwo i zakwalifikowanie się do udziału Uczestnika w konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność   realizacji połączeń internetowych wykorzystywanych przez uczestników Konkursu.

 •  

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatorów.

Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą niejawne.

Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane.

 • Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu

Spośród zdjęć zgłoszonych do Konkursu jury wybierze trzy najlepsze fotografie w kategorii wiekowej do lat 18 i trzy najlepsze fotografie w kategorii wiekowej dla dorosłych.

Zdjęcia zwycięzców zostaną opublikowane na stronie Organizatora oraz na portalach społecznościowych Organizatora z adnotacją o wyróżnieniu pracy.

Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców poszczególnych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 •  

Nagrodami dla laureatów Konkursu są nagrody książkowe oraz karnety wstępu do PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie. Za zapewnienie nagród odpowiada Organizator.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną ustalone przez Organizatora i ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.

 • Prawa autorskie

Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:

 1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
 2. oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
 3. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze zdjęć w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechnianiaw sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;
 4. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności.

Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

 • Dane osobowe

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą ww. dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.

Ww. dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu i jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.

W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

 • Postanowienia końcowe

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Regulamin Konkursu zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie oraz na stronie internetowej Organizatora konkursu.

Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Zwycięzcę. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator.

Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.

Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do dysponowania zdjęciami.

 Zmian w regulaminie Konkursu dokonują Organizatorzy i ogłaszają je na stronie internetowej Organizatora.

Zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą ich ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

W razie skierowania przeciw któremukolwiek z Organizatorów jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany będzie zwolnić Organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.

Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2018 r.

 

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.